<

Licencje

Wyróżnia się licencje: pełną, ograniczoną, wyłączną, niewyłączną, otwartą oraz sublicencje.

Licencja pełna – zezwolenie uprawnionego do korzystania z prawa przez licencjobiorcę w tym samym zakresie co uprawniony i jego posiadacz.

Licencja ograniczona – przeciwieństwo licencji pełnej. Ogranicza ona zakres korzystania do węższego niż w przypadku licencji pełnej. Zazwyczaj podane jest pole ograniczenia.

Licencja wyłączna – zezwolenie uprawnionego do wyłącznego korzystania z prawa na określonym terytorium lub polu eksploatacji prawa.

Licencja niewyłączna – licencja która nie ogranicza grona licencjobiorców, dopuszczając wzajemną konkurencję.

Licencja mocna – szczególny przypadek licencji, będącej zarazem pełną i wyłączną, na mocy której licencjodawca zobowiązuje się dodatkowo do niekorzystania z utworu jak i nieudzielania dalszych licencji. Nie jest to jednak cesja.

Licencja słaba – jak w przypadku licencji mocnej, tylko że licencjodawca zatrzymuje prawo korzystania z przedmiotu licencji.

Licencja otwarta – szczególny przypadek licencji niewyłącznej, będący oświadczeniem uprawnionego o zezwoleniu dowolnej osobie na korzystanie z jego prawa do korzystania z utworu oraz do jego modyfikowania.

Sublicencja – jest to dalsza licencja udzielona przez licencjobiorcę. Prawo własności intelektualnej wyklucza udzielania dalszych licencji od sublicencji.

 

Wszystkie licencje udzielone przez firmę Skibek.pl można spawdzić na stronie: www.licencja.skibek.pl